listen live


NEXT :
PREV :
/ ผู้สนับสนุน /

ปิดโครงการ Alsoff แสนขวด

 

จากวันนั้น ถึงวันนี้ เป็นเวลาร่วมเดือนที่ โครงการ “Alsoff แสนขวด เพื่อรพ.ที่ขาดแคลน” ได้ทำหน้าที่ส่งต่อความห่วงใยไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ Covid-19 

 

วันนี้ โครงการ “Alsoff แสนขวด เพื่อรพ.ที่ขาดแคลน” ได้เดินทางมาถึงบทสรุปของโครงการเป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด รวมถึง บริษัทพันธมิตร อย่าง DHL eCommerce Solutions ประเทศไทย , บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือของโครงการนี้ ขอสรุปรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับพร้อมจำนวนที่ได้บริจาคไปทั้งหมด ดังนี้

 

✅รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับ แอลกอฮอล์ แอลซอฟฟ์ (ALSOFF) แบ่งออกเป็น 6ภาค ทั่วประเทศไทย ดังนี้

 

ภาคเหนือ

ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น  จำนวน  5ลัง

โรงพยาบาลพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ  จำนวน  8ลัง

โรงพยาบาลปาย  จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาล สต.บ้านวังป้อง  จำนวน  5ลัง

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา จำนวน  25ลัง

โรงพยาบาลแม่จัน จำนวน 20ลัง

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ  จำนวน 42ลัง

โรงพยาบาล สต.ทุ่งกวาว  จำนวน  5ลัง

โรงพยาบาลพร้าว  จำนวน  17ลัง

โรงพยาบาลบางระกำ จำนวน 21ลัง

โรงพยาบาลบ้านธิ จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลอมก๋อย จำนวน 20ลัง

โรงพยาบาลแม่ใจ  จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล จำนวน 30ลัง

โรงพยาบาลเชียงแสน  จำนวน 10ลัง 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 80ลัง 

โรงพยาบาลพญาเม็งราย จำนวน 15ลัง

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน  จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลสะเมิง จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลหางดง จำนวน 15ลัง

โรงพยาบาลลี้ จำนวน 5ลัง

โรงพยาบาลป่าซาง จำนวน 21ลัง

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏเชียงราย จำนวน 5ลัง

โรงพยาบาลขุนตาล จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จำนวน 20ลัง

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จำนวน 50ลัง

โรงพยาบาลเชียงคำ จำนวน 21ลัง

โรงพยาบาลชาติตระการ จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลพรานกระต่าย จำนวน 30ลัง

โรงพยาบาล สต.แม่จริม จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลเวียงแก่น  จำนวน 10ลัง

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50ลัง 

ภาคกลาง

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง  จำนวน 15ลัง

คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์สาขาคลองศาลา จำนวน 20ลัง

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จำนวน 80ลัง

โรงพยาบาลนครหล่ม จำนวน 5ลัง

โรงพยาบาลคลองหลวง จำนวน 21ลัง

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จำนวน 15ลัง

โรงพยาบาลบางปะหัน จำนวน 47ลัง

โรงพยาบาลหนองแค จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลหล่มสัก จำนวน 50ลัง

โรงพยาบาลชัยบาดาล จำนวน 25ลัง

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จำนวน 20ลัง

โรงพยาบาลบางไทร จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 70ลัง

โรงพยาบาลสามชุก จำนวน 5ลัง

โรงพยาบาลกำแพงแสน จำนวน 42ลัง

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 5ลัง

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง จำนวน 2ลัง

โรงพยาบาลกลาง จำนวน 125ลัง

โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 84ลัง

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 84ลัง

โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 84ลัง

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ จำนวน 84ลัง

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 84ลัง

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 84ลัง

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จำนวน 84ลัง

โรงพยาบาลคลองสามวา จำนวน 84ลัง

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร จำนวน 84ลัง

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 84ลัง

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์  จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จำนวน 25ลัง

โรงพยาบาลเพชรเกษม2จำนวน 10ลัง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 21ลัง

โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 30ลัง

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สุนัขพิการ จำนวน 50ลัง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 50ลัง

โรงพยาบาลสัตว์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จำนวน 40ลัง

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน จำนวน 40ลัง

 

ภาคอีสาน

โรงพยาบาลเพ็ญ จำนวน 50ลัง

โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จำนวน 84ลัง

โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 20ลัง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จำนวน 22ลัง

โรงพยาบาลกุดชุม จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลเสิงสาง จำนวน 60ลัง

โรงพยาบาลค้อวัง จำนวน 20ลัง

โรงพยาบาลบุ่งคล้า จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลปักธงชัย จำนวน 15ลัง

โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ จำนวน 5ลัง

โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาล สต.บ้านดอนสร้างไพร จำนวน 5ลัง

โรงพยาบาลจักราช จำนวน 15ลัง 

โรงพยาบาลนาโพธิ์ จำนวน 42ลัง 

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 85ลัง

โรงพยาบาล สต. บ้านห้วยไร่ จำนวน 5ลัง

โรงพยาบาลพนา จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลพรเจริญ จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลพระยุพราชเลิงนกทา จำนวน 21ลัง

โรงพยาาลศรีวิไล จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลหนองวัวซอ จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลครบุรี จำนวน 20ลัง

โรงพยาบาลชำสูง จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลบึงกาฬ จำนวน 50ลัง

โรงพยาบาลสีชมพู จำนวน 50ลัง

โรงพยาบาลเซกา จำนวน 20ลัง

โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลวาริชภูมิ จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลหนองคาย จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลแกดำ จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่ จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลหนองวัวซอ จำนวน 20ลัง

 

ภาคใต้

โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จำนวน 17ลัง

โรงพยาบาลสัตว์ภูเก็ต จำนวน 5ลัง

โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่ จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลบ้านนาสาร จำนวน 7ลัง

โรงพยาบาลปะนาเระ จำนวน 50ลัง

โรงพยาบาลเกาะพีพี จำนวน 5ลัง

โรงพยาบาลเขาพนม จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลฉลอง จำนวน 20ลัง

โรงพยาบาลพัทลุง จำนวน 50ลัง

 

ภาคตะวันออก

โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 125ลัง

โรงพยาบาลมงกุฎระยอง จำนวน 15ลัง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 20ลัง

โรงพยาบาลปลวกแดง จำนวน 20ลัง

โรงพยาบาลอันดามันระนอง การแพทย์ จำนวน 5ลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านฉาง จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลโคกสูง จำนวน 50ลัง

โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 84ลัง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ จำนวน 40ลัง

โรงพยาบาลบ้านค่าย จำนวน 10ลัง

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จำนวน 10ลัง

 

ภาคตะวันตก

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จำนวน 5ลัง

 

รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 4,167ลัง (1ลัง บรรจุ 24ขวด)

 

สุดท้ายนี้ทางบริษัท ขอขอบคุณ บริษัทพันธมิตร อย่าง DHL eCommerce Solutions ประเทศไทย , บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในส่วนของการส่งต่อความห่วงใยในครั้งนี้ด้วย

 

#แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

.:: ข่าวอื่นๆ

App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม