listen live


NEXT :
PREV :
/ ผู้สนับสนุน /

วนาเบลล์เอลักซ์ซูรี่คอลเลคชั่นรีสอร์ท เกาะสมุย ขอประชาสัมพันธ์ตารางการออกอีเวนต์เดือน พ.ย. และแพ็คเกจราคาพิเศษจาก โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

วนาเบลล์เอลกัซ์ซูรี่คอลเลคช่นัรสีอรท์เกาะสมยุไดร้บัการการนัตจีากรางวลัอนัทรงเกียรตริะดบัประเทศและระดบันานาชาตกิว่า 20รางวลัในปี2564เพอื่สะทอ้นและยนืยนัในคณุภาพอนัเป็นเลศิของรสีอรต์และการบรกิารชนั้เยยี่มขอนาเสนอแพก็เกจพเิศษที่ สามารถเขา้พกัไดต้งั้แตว่นันี้-วนัที่31มกราคม2565

หนา้ หนาวนี้หนีลมหนาวไปสมั ผสั ประสบการณก์ ารพกั ผ่อนสดุ พิเศษของคณุ ในหอ้ งสวีทหรือวิลลา่ บนหาดเฉวงนอ้ ยอนั สวยงามและ เป็นส่วนตวั ที่ วนาเบลล์ เอ ลกั ซ์ ซูรี่ คอลเลคช่นั รีสอรท์ เกาะสมุย ในราคาเริ่มตน้ เพียง 4,500 บาท/หอ้ ง/คืน (ราคาพิเศษหลงั หกั สว่ นลดโครงการเราเที่ยวดว้ ยกนั )
ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ รีสอรท์ ได้เขา้ รว่ มงาน กิจกรรมสง่ เสริมการขายท่วั ประเทศไทย โดยสามารถเขา้ ชมแพ็คเกจราคาพิเศษกบั ขอ้เสนอสดุเอ็กซค์ลซูีพภายในงานณศนูยก์ารคา้เอ็มควอเทียชนั้Mตงั้แต่วนัที่8–11พฤศจิกายน2564,ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัเวิรล์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2564, และ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา บูธ O38 ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564
 
ทางรสีอรต์มีการออกแบบแพ็คเกจใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ทกุประเภทโดยมีแพ็คเก็จใหเ้ลอืกสงูสดุถึง5แพ็คเก็จประกอบ ไปดว้ ย
 
1. แพ็คเกจ อีโคโนมี ในห้อง Jungle One Bedroom Pool Suite (ไม่รวมอาหารเช้า) ในราคา 4,500 บาท/ ห้อง/ คืน พรอ้ มสทิ ธิพิเศษในการซือ้ เครอื่ งดื่มซือ้ 1 ฟรี 1 ณ Pool Bar
2. แพ็คเกจ ซูพีเรีย ในห้อง Ocean Pool One Bedroom Suite พรอ้ มอาหารเช้าสาหรับ สองท่าน ในราคา 8,450 บาท/ ห้อง/ คืน พิเศษรวมรถรบั - สง่ ไปกลบั ระหวา่ งรสี อรท์ และ สนามบินสมยุ , และ กิจกรรม “Epicurean Moment” จากทางรสี อรท์ 3.แพ็คเกจพรีเมียมในหอ้งPremiumOceanPoolOneBedroomSuiteพรอ้มอาหารเชา้สาหรบั สองท่านในราคา13,000บาท/ หอ้ ง / คืน พิเศษรวมรถรบั - สง่ ไปกลบั ระหวา่ งรสี อรท์ และ สนามบินสมยุ , กิจกรรม “Epicurean Moment” จากทางรสี อรท์ และ พิเศษ คะแนนโบนสั MarriottBonVoyเพิ่ม1,000คะแนน
4. แพ็คเกจ อีลิท ในห้อง Grand Ocean View Pool Suite พร้อมอาหารเช้าสาหรับ สองท่าน ในราคา 17,300 บาท/ ห้อง/ คืน พิเศษรวมรถรบั - สง่ ไปกลบั ระหว่างรีสอรท์ และ สนามบินสมยุ , กิจกรรม “Epicurean Moment” จากทางรีสอรท์ และ พิเศษคะแนน โบนสั MarriottBonVoyเพิ่ม2,000คะแนน 5.แพ็คเกจวันซ์อินอะไลฟ์ไทม์ในหอ้งTropicalPoolVillaพรอ้มอาหารเช้าสาหรบั สองท่านในราคา23,300บาท/หอ้ง/คืน พิเศษรวมรถรบั - สง่ ไปกลบั ระหว่างรีสอรท์ และ สนามบินสมยุ , กิจกรรม “Epicurean Moment” จากทางรีสอรท์ และ พิเศษคะแนน โบนสัMarriottBonVoyเพิ่ม3,000คะแนน,เซ็ตอาหารค่าหนงึ่ครงั้ตอ่ทา่นตอ่การเขา้พกั,ฟรบีรกิารนวด60นาทีณวนาสปาตอ่ทา่น ต่อการเขา้ พกั และ บนั ทึกช่วงเวลาอนั แสนประทบั ใจกบั Lifetime Memory Video Marriott BonVoy Epicurean Moment บริการสดุ เอ็กซค์ลซูีฟจากทางรสี อรท์

สามารถสารองหอ้งพกัไดต้ลอดเดือนพฤศจิกายน2564และสามารถเขา้พกัไดถ้ึงวนัที่31มกราคม2565เท่านนั้โดยเงื่อนไขเป็นไป ตามที่ทางรสี อรท์ กาหนด และขอสงวนสทิ ธิ์ในการเปลยี่ นแปลงโดยไมม่ ีการแจง้ ลว่ งหนา้
 
สารองหอ้ งพกั ดว้ ยแพ็กเกจ "เราเที่ยวดว้ ยกนั เฟส3 " ไดท้ ี่ โทร: +66 77-915-555, อีเมล:reservations.vanabelle@luxurycollection.com หรอืทางเว็บไซต:์https://bit.ly/3EVW0IL
.:: ข่าวอื่นๆApp Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม