listen live


NEXT :
PREV :
/ ผู้สนับสนุน /

การบินไทยร่วมมือกับ Priority Pass ให้สมาชิกสามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษภายในประเทศได้ทันที เพียงแสดงบัตร Priority Pass หรือ Digital Membership Card

การบินไทยร่วมมือกับ Priority Pass ให้สมาชิกบัตรสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ภายในประเทศ (Domestic Lounge) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK), ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (CNX) และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (HKT) โดยสมาชิกบัตร Priority Pass สามารถเดินทางโดยสายการบินใดก็ได้ เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ไม่เกิน 2.5 ชั่วโมง บริการอาหารว่าง เครื่องดืม และสัญญาณ Wifi Internet ตลอดการเข้าใช้บริการ
 
สมาชิกเพียงแสดงบัตร Priority Pass หรือ Digital Membership Card ให้กับพนักงานประจำห้องรับรองพิเศษก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง โดยสมาชิกบัตรสามารถใช้ Application Priority Pass ทั้งระบบ IOS และ Android เพื่อค้นหาจุดบริการ และยังสามารถตรวจสอบสิทธิในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ทันที
 
ห้องรับรองพิเศษ ภายในประเทศ (Domestic Lounge) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
 
 
ห้องรับรองพิเศษ ภายในประเทศ (Domestic Lounge) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (CNX)
 
 
ห้องรับรองพิเศษ ภายในประเทศ (Domestic Lounge) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (HKT)
.:: ข่าวอื่นๆ

App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม