listen live


NEXT :
PREV :

.:: กติกา ::.

กติกา

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามร่วมสนุกกับกิจกรรม “ChitChat Show” เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรับบัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน ที่ Vela Dhi Nakhon Phanom (โรงแรมเวลาดี นครพนม) มูลค่า 3,900 บาท

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2567 โดย

2.1 ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถโทรมาลงทะเบียนที่เบอร์ 02-269-0050

2.2 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกผ่านทางคลื่น Eazy FM ได้ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2567 ดีเจคัดเลือกสายเพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านทางหน้าไมค์ และประกาศชื่อผู้โชคดีประจำวันผ่านทางหน้าไมค์ ในวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 . วันละ 1 ท่าน ดีเจคัดเลือกสายเพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านทางหน้าไมค์ และประกาศชื่อผู้โชคดีประจำวันผ่านทางหน้าไมค์ทุกวัน ในวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 . วันละ 1 ท่าน

2.3 ทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้ เพื่อให้มาเล่นเกมพูดคุยหน้าไมค์กับดีเจ หากผู้โชคดีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ จนส่งผลให้ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือในกรณีที่ไม่รับสาย ทางบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเลือกผู้โชคดีสำรองเพื่อมาเล่นเกมหน้าไมค์กับดีเจแทน

3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้นตามเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมจากทุกช่องทางของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเทโร เรดิโอ จำกัด ในกรณีผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

4. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์แลกเปลี่ยนซื้อขายหรือทอนเป็นเงินสดและสิ่งอื่นใดได้โดยผู้ได้รับรางวัลต้องมีชื่อที่ลงทะเบียนร่วมสนุกตรงตามบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

5. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อขอรับของรางวัลตามรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้โชคดีต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานในการรับรางวัล สงวนสิทธิ์ในการร่วมสนุก และรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงเท่านั้น

6. การติดต่อผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ จะดำเนินการผ่านช่องทาง และวิธีการต่างๆ ดังนี้

6.1 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ได้ออกอากาศหน้าไมค์ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลโดยการโทรกลับ และส่งรายละเอียดการติดต่อรับของรางวัลผ่านทางอีเมล์ ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่หลังไมค์ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ได้ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรอีก 1 ครั้ง หากไม่ได้รับการตอบกลับตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์

6.2 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ร่วมสนุกผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ หรือการรีดีมคะแนนการฟัง - ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลโดยการโทรกลับ และส่งรายละเอียดการติดต่อรับของรางวัลผ่านทางอีเมล์ ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ได้ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรอีก 1 ครั้ง และส่งรายละเอียดทางอีเมล์ หากไม่ได้รับการตอบกลับตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์

6.3 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ร่วมสนุกผ่านทาง Social Media (Facebook, Instagram, X) – ทางบริษัทฯ จะประกาศผลผ่านช่องทางที่ให้ร่วมสนุก และให้ผู้ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ด้วยการติดต่อกลับผ่านทาง Inbox หรือ DM ภายในเวลาที่กำหนด และแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลผ่านช่องทางนั้นๆ ในกรณีผู้ได้รับรางวัลไม่รายงานตัวตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

7. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทเทโรเรดิโอจำกัดและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดทุกกรณี

8. หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการลงทะเบียน, การร่วมกิจกรรม นำชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองมาใช้ในการร่วมกิจกรรม, ร่วมกิจกรรมแทนบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที

9. ของรางวัลนี้เป็นของสมนาคุณห้ามนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเป็นสิ่งของอื่นๆหรือแลกเปลี่ยนบัตรกับผู้อื่นในทุกกรณีหากตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัลทันทีและบริษัทมีสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทุจริตหรือปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัลหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือบริษัทเทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

11. เงื่อนไขการใช้ของรางวัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล อันเกิดมาจากผู้ให้บริการ

12. ในกรณีคอนเสิร์ต งานจัดแสดง หรือสถานที่ให้บริการถูกยกเลิก หรือเลิกกิจการ อันเนื่องมาจากผู้จัด หรือผู้ให้บริการ ทางบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการชดเชยให้รางวัลอื่นใดทดแทน

13. ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) โดยแยกเป็น

13.1 ของรางวัลประเภทบัตรกำนัลเงินสด บัตรรับประทานอาหาร หรือบัตรที่พัก ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ

13.2 ของรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งของ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ การชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการชำระภาษี โดยผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องของรางวัลอื่น หรือการชดเชยใดๆ จากทางบริษัทฯ

14. จำนวนภาษีเงินได้หักณที่จ่ายจะถูกคำนวณจากมูลค่าของรางวัลตามที่ผู้ให้บริการแต่ละแห่งกำหนดเท่านั้นโดยมูลค่าของรางวัลที่ปรากฏเป็นมูลค่าของรางวัลในราคาเต็ม (ก่อนหักส่วนลด หรือโปรโมชั่นใดๆ) ตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด ซึ่งมูลค่าของรางวัลอาจมีความแตกต่างจากราคาขายบนหน้าเว็บไซต์ ราคาจัดโปรโมชั่นพร้อมส่วนลด หรือจากจุดขายอื่นๆ ของทางผู้ให้บริการ โดย บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัลดังกล่าว

15. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

16. เมื่อร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดกิจกรรมทราบโดยผู้จัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ

17. นอกจากเป็นข้อมูลในการแสดงตัวตนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://www.teroradio.com/privacypolicy

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ เงื่อนไขและกติกาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีข้อขัดแย้งใดๆ คำวินิจฉัยของบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

19. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัทเทโรเรดิโอจำกัดและบริษัทในเครือ